Biuro Księgowe

AWANTAŻ

W zakresie oferowanych usług zapraszam Cię do skorzystania z poniższych:

KSIĘGI HANDLOWE

Obowiązek ich prowadzenia wynika z Ustawy o rachunkowości. Obligatoryjne m.in. dla spółek handlowych oraz innych jednostek w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln Euro.
W zakresie prac związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmuję się w szczególności:

  • opracowaniem polityki rachunkowości w oparciu o specyfikę działalności,
  • rejestracją, dekretacją zdarzeń gospodarczych,
  • prowadzeniem wymaganych ewidencji ( środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, do celów podatku VAT),
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, wysyłką e-deklaracji oraz plików jpk,
  • rozliczeniami z US,
  • sporządzaniem list płac, rozliczeń z ZUS,
  • uzgodnieniem sald na kontach księgowych,
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • przygotowanie podatkowego zeznania rocznego jednostki CIT,
  • przygotowaniem sprawozdań GUS, NBP w zakresie danych pozyskiwanych z ksiąg rachunkowych,
  • niestandardowymi działaniami m.in. wyprowadzaniem zaległości księgowo-podatkowych.

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dedykowana w szczególności firmom z sektora MSP czy dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Dla przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają dwa warunki:

  • przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln Euro
  • opodatkowują dochody na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) lub stawką liniową.

Podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem księgi podatkowej:

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
    wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, wysyłka e-deklaracji oraz plików jpk,
  • kontrola rozliczeń z US,
  • sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS,
  • opracowanie zeznania rocznego PIT.
     

Dla nowych przedsiębiorców

  • pomoc w uruchomieniu firmy, dostosowanie optymalnej formy rozliczeń, pomoc w rozliczeniu dotacji, pożyczek;

Rozliczenia ryczałtowe

  • prowadzenie niezbędnych ewidencji, rozliczenia podatkowe;

Usługi niestandardowe:

  • weryfikacja i uzgodnienie sald księgowych
  • wyprowadzanie zaległości księgowo- podatkowych
  • współpraca z syndykami/likwidatorami w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i opracowania stosownej dokumentacji dla sądów
  • pomoc przy windykacji należności (analiza możliwości odzyskania zadłużenia, projekty pism, wezwań do zapłaty)