Biuro Księgowe

AWANTAŻ

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

„Użytkownik”, “Użytkownicy”
Oznaczają każdą osobę, która podpisała umowę z Biuro Księgowe Awantaż lub korzysta ze strony internetowej www.www.awantaz-krakow.pl

 

Dane osobowe
Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie danych osobowych
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Rozporządzenie lub RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez Użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych przez Biuro Księgowe Awantaż w związku ze świadczeniem usług księgowych oraz kadrowo-płacowych jest Biuro Księgowe Awantaż Dorota Czerw z siedzibą przy ul. Sadka 48, 30-690 Kraków, posiadające numer NIP 9441227393, REGON 381367188, prowadzące działalność na podstawie wpisu do CEIDG.


Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez BIURO KSIĘGOWE AWANTAŻ danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Biuro Księgowe Awantaż danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając odpowiedzi Użytkownikowi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

 

Dane przetwarzane przez Biuro Księgowe Awantaż

Biuro Księgowe Awantaż – w celu należytej realizacji usług – przetwarzać będzie wszelkie dane powierzone przez klientów inną drogą (przesłane pocztą tradycyjną, doręczone osobiście czy przekazane innymi kanałami komunikacji elektronicznej), w tym także przekazane podmiotom upoważnionym przez Biuro Rachunkowe do przetwarzania danych (tj. w szczególności księgowym, osobom współpracującym).

 

Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?

Biuro Księgowe Awantaż dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Biuro Księgowe Awantaż zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Biuro Księgowe Awantaż do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Biuro Księgowe Awantaż zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez stronę internetową (np. serwerownie, dostawcy aplikacji stosowanych do obsługi klienta). Ww. podmiotom dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jednocześnie zastrzec należy, iż Biuro Księgowe Awantaż może zostać zobowiązane do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto Biuro Księgowe Awantaż oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Jednocześnie Biuro Księgowe Awantaż nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych Biuru Księgowemu Awantaż przez podmioty trzecie ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych usług.

Biuro Księgowe Awantaż oświadcza, iż powierzone dane będą przekazywane także podmiotom trzecim w osobie księgowych, kadrowych i biurom rachunkowym współpracującym z Biurem Księgowym Awantaż. Podmiotom tym dane powierzone zostaną w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usług, po zobowiązaniu ww. do przestrzegania przyjętych przez Biuro Księgowe Awantaż zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Biuro Księgowe Awantaż przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w umowie o prowadzenie ewidencji księgowej oraz użytkowników strony internetowej– w celu:

 • zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej umowy na obsługę księgową;
 • świadczenia usług księgowych oraz kadrowo-płacowych;
 • informowania o aktualnościach podatkowych;
 • wykonywania obowiązków nałożonych na Biuro Księgowe Awantaż przez przepisy prawa;
 • rozwoju usług oferowanych przez Biuro Księgowe Awantaż;

Ponadto, Biuro Księgowe Awantaż przetwarza dane w formie tzw. plików cookies – w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i potrzeb osób z nich korzystających, optymalizacji korzystania z w/w, przygotowania analiz, badań oraz – po ich wcześniejszym zanonimizowaniu – statystyk, a także w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa strony internetowej. Szersze informacje dotyczące specyfiki plików cookies i zakresu wykorzystywania tak zdobytych informacji zostały opisane w dalszej części niniejszej polityki prywatności. Jednocześnie Biuro Księgowe Awantaż zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i możliwości ich wykorzystania przez Biuro Księgowe Awantaż nie stanowią one danych osobowych.

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

W każdej chwili Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji strony internetowej www.awantaz-krakow.pl.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Biuro Księgowe Awantaż przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). Jednocześnie zastrzega się, iż Biuro Księgowe Awantaż uprawnione jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

 • ingerencji w dane osobowe osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,
 • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 • zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
 • wyłudzenia danych (phishing),
 • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
 • używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 • sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

 

Postanowienia końcowe

Biuro Księgowe Awantaż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.awantaz-krakow.pl. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 01 styczeń 2019 r.

Biuro Księgowe Awantaż Dorota Czerw
ul. Sadka 48, 30-690 Kraków
NIP: 944 122 73 93
REGON: 381367188
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 952 997